O Diakonii

Diakonia Liturgii Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Katowickiej 1995 – 2005

W 1995r. z osób posługujących i organizujących spotkania liturgiczne na szczeblu diecezjalnym (Dni Wspólnoty Moderatorów, Moderatorek, Rozesłania, Podsumowania, itp.), a wywodzących się z Rejonowej Diakonii Liturgii w Chorzowie, wykrystalizowała się grupa, która w późniejszym czasie otrzymała status Diecezjalnej Diakonii Liturgii. Naszym opiekunem został ks. Krzysztof Goik. W tym okresie w niektórych parafiach archidiecezji rozpoczęto intensywne wprowadzanie postaw liturgicznych zgodnych z OWMR. Potrzebą chwili stało się wypracowanie komentarzy liturgicznych, wspomagających tę „akcję”. Był to pierwszy owoc wspólnej pracy diakonii, który został dołączony do teczek dla moderatorów. (Komentarze te znajdują się również na stronie internetowej DDL). W tym samym czasie naszą wiedzę pogłębialiśmy przez studium Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego. W związku z tym, że stan osobowy Diakonii Diecezjalnej i Rejonowej Diakonii Chorzów w większości się pokrywał, wiele materiałów dla rejonu chorzowskiego było wypracowanych przez członków DD. Przykładem są Obrzędy włączenia do deuterokatechumenatu i Poradnik komentatorki, które to teksty wielokrotnie służyły wspólnotom ruchu, są również zamieszczone na stronach internetowych. Formacja, jak i praca nad materiałami, przebiegała w zaciszach domowych na indywidualnym studium, jak również na warsztatach wyjazdowych. Odbywały się one w Ośrodku Karmelitańskim koło Jaworzna. W 1999r. miała miejsce ORDL w Pszczynie. Całość pracy była zbierana na comiesięcznych spotkaniach u św. Jadwigi w Chorzowie. Na jednym ze spotkań podsumowujących letnie rekolekcje wynikła potrzeba opracowania Szkoły Liturgii na I stopień oazy rekolekcyjnej. Program do teraz nie przewiduje Szkoły Liturgii, jednak wszyscy zgodziliśmy się z tym, że jest potrzeba permanentnej formacji liturgicznej w wychowaniu Nowego Człowieka. Gremialnie przyjęliśmy propozycję tematów przygotowanych przez p. Marcina Miczka. Tematy do szczegółowego opracowania otrzymali poszczególni członkowie Diakonii. W tym też czasie diakonia pozostała bez opiekuna, gdyż ks. Krzysztof przygotowywał się do podjęcia posługi w Rosji.

W 2000r. opiekunem został ks. Jan Smolec. W czasie roku formacyjnego zakończyliśmy pracę nad materiałami Szkoły Liturgii na I stopień. Cały rok formacyjny 2002/2003 zgodnie z ogólnopolskim tematem „Deuterokatechumenat” przeżyliśmy, formując się na spotkaniach miesięcznych diakonii. Tematy formacji proponował ks. opiekun. W roku formacyjnym 2002/03 wspólną pracą diakonii były scenariusze pogadanek dla parafialnych animatorów liturgicznych dotyczące tematyki liturgii w formacji deuterokatechumenalnej.

W roku 2003 decyzją Diakonii Jedności Archidiecezji Katowickiej moderatorem zostaje osoba świecka – Grzegorz Janikowski zaś asystentem kościelnym ks. Rafał Lar. Owocem pracy w roku formacyjnym 2003/04 były warsztaty dla animatorów liturgicznych chcących posługiwać na Oazach Rekolekcyjnych. W następnym roku diakonia zmieniła swoją siedzibę. Program przygotowany przez księdza opiekuna przewidywał ożywienie liturgiczne rejonu Tychy. Nasze spotkania miesięczne odbywały się w parafii św. Rodziny w Tychach. W połowie roku zweryfikowaliśmy naszą pracę i skupiliśmy się na przygotowaniu pomocy formacyjnych dla animatorów oaz rekolekcyjnych. Powstały Materiały dla Moderatorów i Animatorów Liturgicznych Oaz Rekolekcyjnych, w których, poza zasadniczymi wskazówkami zawartymi w opracowaniu, umieściliśmy również Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu Nowego Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego z 9 marca 2005 oraz Poradnik Komentatorki wypracowany wcześniej przez RDL Chorzów.

Z początkiem września 2005r. nasza wspólnota uczestniczyła w ORDL-u stopnia pierwszego poprowadzonego przez moderatora Diakonii Centralnej ks. dr. Stanisława Szczepańca. W ten sposób weszliśmy na drogę trzy etapowej formacji wg materiałów zaproponowanych przez CDL.

Z rokiem 2005 naszą siedzibą na powrót została par. św. Jadwigi w Chorzowie. Spotykamy się co miesiąc, rozpoczynając nasze zgromadzenie celebracją Eucharystii

 

Das magma suchte sich jedoch zuvor neue austrittsmöglichkeiten ghostwriter-hilfe.com an den hängen